Vẽ theo yêu cầu

Khách hàng đặt hàng ở gallery các tranh theo yêu cầu khách hàng.

  • Không vi phạm bản quyền tác phẩm, tác giả.
  • Tranh đặt hàng theo số lượng và chất liệu. (Eg. Sơn dầu, sơn mài, vẽ lụa).
  • Tư vấn mua bán các tác phẩm tại RIA